Provozní řád zařízení péče o děti předškolního věku – verze 3

Provozní řád zařízení péče o děti předškolního věku – verze 3

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

I. Údaje o zařízení

Adresa: Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim

Zřizovatel: EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa, z.s.

Sídlo sdružení: Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim,

IČO : 27042235

Zodpovědná osoba: Bc. Ivana Hrubá, tel.: 732479254

II. Popis zařízení:

Typ – s celodenní péčí, s pravidelným provozem pondělí až pátek – výjimečně o víkendech

Kapacita:

Početmíst: 12

Počet tříd: 1 pobytová místnost

Věkové složení: věková skupina (1,5 až 3 roky)

Provozní doba – od 7:00 do 16:00 + družinky 5:00-7:00 a 16:00 – 18:00

Podmínky pro provoz – zařízení splňuje požadavky na hygienická zařízení dle návrhu zákona o dětské skupině (plocha pobytové místnosti a ložnice 4m2 na 1 dítě, 1 wc na 5 dětí + 1 wc nahrazeno nočníkem, sprcha; na 1 dítě je připadá 1 lehátko, 1 židlička, prostor pro práci u stolu).

Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity

Druh aktivity a její časové zařazení – zařízení má k dispozici zahradu s rozlohou větší než 4m2 na 1 dítě – tuto využívá denně v čase mezi 9:30-11:00 a 14:30-16:00 + s ohledem na počasí.

III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

Nástup dětí – od 7:00 do 8:30

Hra

Volná hra – od 7:00 do 9:00

Řízená aktivita – elipsa/komunitní kruh od 9:15 do 9:30

Pohybové aktivity

Jsou zařazovány nejméně 2x denně – vždy dopoledne v rámci pobytu venku a také v herně při cvičebních/tanečních aktivitách (říkanky s pohybem apod.) + v případě nepříznivého počasí.

Pobyt venku

Zpravidla jsou děti venku 1,5 hodiny dopoledne a 1,5h odpoledne s ohledem na dobu spánku a dobu odchodu domů, zároveň se tato doba upravuje s ohledem na venkovní teploty.

Odpočinek

K odpočinku využíváme část herny, kde jsou lehátka nastavěná na sobě a před spaním se rozkládají, po spaní ukládají. Ložní prádlo mají děti samostatně uloženo ve svém fochu v regálu.

Odpočinek následuje individuálně během dne s ohledem na potřeby dětí do 3 let + po obědě je dětem umožněno relaxovat v klidu na lehátku minimálně hodinu.

Stravování

V době oběda se stravuje tolik dětí, kolik je přítomno – tj. maximální počet 12 dětí.

Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny.

Celodenní jídlo pro děti nezajišťujeme, stravu si zajišťují rodiče.

Pitný režim:

Děti mají možnost nalít si kdykoli během dne ovocný čaj lehce doslazený přírodní šťávou či cukrem nebo vodu.

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení

Způsob a intenzita větrání a vytápění

Teplota vzduchu:

Denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC),

Zastavení provozu zařízení – v místnostech určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto místnostech v jednom dni pod 16 ºC musí být provoz zařízení zastaven.

Kontrola teploty vzduchu – v prostorách s trvalou činností je zajištěna kontrola teploty vzduchu nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností 0,5°C

Větrání:

Režim větrání – větrá se pravidelně dle meteorologických podmínek v době, kdy jsou děti venku a to pobytová místnost i wc se sprchou.

Osvětlení

Denní osvětlení:

V prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Z důvodu různorodé orientace pracovních míst je převažující směr osvětlení shora.

Rovnoměrnost osvětlení:

denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.

umělého osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu pracovních míst musí být v prostorách s trvalou činností dětí nejméně 0,65, v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:

Zařízení pro regulaci denního osvětlení – okna jsou opatřena žaluziemi a zatemňujícími závěsy.

Barevná úprava místností a ploch.

Televizní obrazovky:

Nejsou umístěny.

V. Zásobování pitnou vodou

Zdroj: Veřejný vodovod.

Kapacitní hlediska: Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě.

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměnaprádla: lůžkoviny se mění nejméně jednou za 3 týdny, ručníky se mění jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned – ručníky i ložní prádlo dostávají rodiče dětí domů na vyprání.

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

  • způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

 1. setření navlhko všech podlah, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem;

 2. za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně dětských redukcí, nočníků a stupátek), rukojetí splachovadel a klik u dveří.

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů + omytí polic s pomůckami,

Generální:

minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.

  • způsob a četnost desinsekce a deratizace

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

  • manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a vynášeny denně odpovídajícím způsobem.

VIII. Další požadavky

 • výchova ke zdravému životnímu stylu – pečující osoby v zařízení vymýšlí vlastní programy podporující zdravý životní styl dětí a jejich rodin – počínaje přednáškami o zdravé stravě a konče prevencí nemocnosti dětí pravidelným větráním, častým pobytem venku, psychohygienou ve formě odpočinku dětí atd.

 • přílohami Provozního řádu jsou dokumenty nazvané Pravidla fungování zařízení a Podmínky přijímání dětí do zařízení

 • evidence a registrace úrazů1 – zařízení ačkoli není zřízeno podle školského zákona se v otázce evidence úrazů školským zákonem řídí

 • lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění2zařízení ačkoli není zřízenou podle školského zákona se v otázce ošetření úrazů školským zákonem řídí

IX. Jiné

 • pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

X. Přílohy Provozního řádu:

 1. Pravidla fungování zařízení

 2. Podmínky přijímání dětí do zařízení

V Chrudimi dne 1.9.2014 Jednatelka sdružení Bc. Ivana Hrubá


1 § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

2, 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


provozní_řád_zařizeni_edda_verze_3_1.9.2014 v PDF