Kdo jsme a co děláme

TRANSFORMACE SPOLKU NA ÚSTAV K 31.3.2015

Členská schůze sdružení ve složení Hrubá, Zimmermannová, Šmahelová, Nosálová rozhodly o transformaci spolku na ústav k 31.3.2015. Zakladatelkami ústavu se staly Ivana Hrubá, Táňa Zimmermannová a Renata Kašparová. Ředitelkou Ivana Hrubá.

Do orgánů ústavu byly zvoleny Jarmila Šmahelová, Leona Nosálová, Lenka Korejtková a Jana Zemanová.

Více info na justice.cz:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=808615&typ=UPLNY

Zakládací listina:

revokace_zmena ZL_18.5.2015

zakladaci listina_edda_31.3.2015

——————————————————————————————————————-

Činnost organizace a historie

EDDA je zkratkou pro edukaci, didaktiku, dialog a alternativu. Edda je v překladu islandsky prababička. Tímto je vymezeno, co považujeme za základ rozvoje občanské společnosti – solidaritu, soužití generací, vzdělání a především vzájemný dialog.

Naše občanské sdružení vzniklo 4.10.2006 pod názvem Reptilia s cílem pořádat volnočasové aktivity pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, neboť všichni zakládající členové spolupracovali s Šancí pro Tebe a trávili volný i pracovní čas s dětmi z tehdejšího „chrudimského Bronxu“. Sdružení nevykonalo od svého vzniku žádnou akci s ohledem na původní poslání. V lednu až dubnu 2013 prošlo malým strategickým plánováním s novými členkami. Sdružení se přejmenovalo na EDDA a upravilo/rozšířilo své poslání, společně s tím došlo 20.5.2013 k zapsání nových stanov.

Naším cílem dle těchto stanov bylo:

– zajišťovat výchovnou péči v modelu dětské skupiny (Jesličky U Sovičky v Chrudimi);

– provozovat volnočasové a vzdělávací i sportovní aktivity pro děti a rodiče (příměstské tábory, kroužky, horolezecký oddíl, Táta fest, Rojení světlušek na Babiččině dvorečku);

– zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (přírodovědné workshopy),

– podporovat rozvoj alternativního vzdělávání, podporovat komunitní mateřskou a základní školu Na rovině v Chrudimi s prvky alternativních forem výuky,

– působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra (práce s různými cílovými skupinami – především rodinného charakteru v širším významu slov rodina-rod).

Sjednocujícím prvkem všech těchto aktivit je rozvoj kompetencí pro celoživotní vzdělávání a chuti účastnit se aktivně společenského života. Naším dalším cílem je vybudovat v Chrudimi přírodní smyslovou generační zahradu, na které budou moci trávit čas lidé bez ohledu na věk či handicap a bude v ní tedy přirozeně docházet k soužití generací.

Výroční zpráva za rok 2006 až 2013 ke stažení zde:

Výroční zpráva EDDA_2013

Od 1.8.2013 do 28.2.2015 jsme realizovali společně s Šancí pro Tebe a Rytmusem Chrudim v rámci projektu podpořeného z OPLZZ ESF a MPSV provoz dětské skupiny Montessori firemní zařízení péče o děti předškolního věku – nyní Jesličky U Sovičky. Projekt byl financovaný na základě standardní stupnice jednotkových nákladů – příjem v něm tedy závisí na počtu dětí, které do zařízení denně dochází. Od září 2014 je tato dětská skupina cíleně zaměřena na péči o děti do 3 let věku.

Členky spolku EDDA stály v roce 2014 za vznikem nestátní mateřské a základní školy Na rovině v Chrudimi, která od září 2014 provozuje MŠ pro 25 dětí a ZŠ pro 60 dětí. Jesličky U Sovičky a MŠ Na rovině sdílí společné prostory v přízemí bývalého chrudimského strojírenského učiliště Na Rozhledně 766 a i nadále tyto dva subjekty spolupracují v běžném provozu a na společných akcích.

K 31.3.2015 proběhla transformace spolku EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa na ústav EDDA.

Poslání ústavu EDDA vychází z jeho názvu. EDDA znamená islandsky prababička – stará vědma. Posláním ústavu je udržitelný rozvoj člověka a země v holistickém pojetí. Slova Edukace – výchova, Didaktika – vzdělávání, Dialog – otevřená komunikace, Alternativa – jako cesta komunitní práce dle potřeb všech věkových a sociálních skupin. Pokládáme základy rozvoje občanské společnosti na principech solidarity, soužití generací, celoživotního učení a hravého způsobu života v duchu motta: Spolu měníme svět.

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných činností sloužících naplnění jeho shora popsaného poslání V LOKALITÁCH, ve kterých ústav působí:

a) poskytovat vzdělávání a školské služby dle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon – v rámci předškolního vzdělávání – Mateřská škola U Sovičky;

b) zajišťovat službu péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;

c) poskytovat sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

d) provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti i rodiče – zájmové a neformální vzdělávání, prevence rizikového chování;

e) podporovat slaďování profesního a rodinného života, ochrana práv rodiny a dětí;

f) zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu;

g) podporovat rozvoj alternativního vzdělávání – zřízení a provoz půjčovny didaktických pomůcek;

h) působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra ve spolupráci s lokálními organizacemi/samosprávou/firmami;

i) podporovat začínající podnikatelky, hand made domácí výrobu a tradice, regionální produkty a dodavatele – znevýhodněné osoby na trhu práce;

j) rozvíjet kompetence pro celoživotní vzdělávání a chuť účastnit se aktivně společenského života – podporovat aktivní stárnutí a kulturní život.

Kromě transformace by mělo dojít v roce 2015 k dlouhodobému strategickému plánování.

Výroční zpráva za rok 2014 ke stažení zde:

http://jzdstudio.cz/download/edda2014/edda-vz2014.pdf