o nás

Poslání ústavu EDDA vychází z jeho názvu. EDDA znamená islandsky prababička – stará vědma, která se láskyplně stará o všechny své děti a děti jejich dětí, především svá vnoučata, která s moudrostí podporuje v hledání jejich vlastní cesty životem až k prahu dospělosti. Bezpodmínečné přijetí jako pramen výživy duše dává:

˗        dětem malým (od narození do 7 let) a jejich rodičům/prarodičům,

˗        dětem školním (7 až 12 let),

˗        dětem dospívajícím (13 až 19 let),

˗        dětem téměř dospělým (19 až 30 let),

˗        dětem, které vyčnívají čímkoliv,

˗        dětem, které se nebojí mluvit jinou řečí,

˗        dětem, které potřebují náruč, když jim není dobře.

Prababička na to nemůže být sama, potřebuje k sobě pomocníky, komunitu dalších rodičů i nerodičů, starých i mladých. Posláním ústavu je přispět k udržitelnému rozvoji člověka a země v holistickém pojetí. EDDA, je všude, tam, kde je třeba. Akronym EDDA je složen ze slov Edukace- výchova, Didaktika – vzdělávání, Dialog – otevřená komunikace, Alternativa – jako cesta komunitní práce dle potřeb všech věkových a sociálních skupin. Pokládáme základy rozvoje občanské společnosti na principech solidarity, soužití generací, celoživotního učení a hravého způsobu života v duchu motta: Spolu měníme svět.

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných činností sloužících  k naplnění jeho shora popsaného poslání:

a)      zajišťovat výchovnou péči v modelu mikrojeslí, jeslí, dětské skupiny apod. (primárně pro děti do zahájení povinné školní docházky) a podporovat (nejen) ženy při slaďování profesního a rodinného života;

b)     provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti, mládež, rodiče i prarodiče (tábory, kroužky, sportovní kluby, festivaly, plesy, řemeslné workshopy, semináře a jiné);

c)      podporovat dospívající v jejich seberozvoji, podněcovat mládež k dobrovolnickým činnostem v ČR i v zahraničí a humanitární činnosti;

d)     podporovat rodiny starající se o závislého člena poskytnutím respitní služby;

e)      zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu; přispívat k rozvoji gramotnosti a udržitelnému způsobu života;

f)      podporovat rozvoj alternativního a komunitního základního formálního a neformálního vzdělávání – zřízení a provoz půjčovny didaktických pomůcek nejen pro děti, ale také pro seniory;

g)     působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra (sociální práce s různými cílovými skupinami bez ohledu na jejich věk, sociální postavení, národnost, atd.) ve spolupráci s lokálními organizacemi/samosprávou/firmami;

h)     rozvoj kompetencí pro celoživotní vzdělávání a chuti účastnit se aktivně společenského života – podpora aktivního stárnutí;

i)       multidisciplinárně spolupracovat pro podporu duševního zdraví dětí, adolescentů, mladých lidí a ohrožených skupin, rozvíjet preventivní aktivity a programy primární, sekundární i terciální prevence ve formálním i neformálním vzdělávání;

j)       být součástí mezinárodních sítí a spolupráce (např. partnerství Eurodesk), podporovat mobility mládeže i pracovníků s mládeží nejen v zemích EU;

k)     přispívat k mírovému řešení globálních problémů, být apolitičtí ve svých aktivitách,

l)       podporovat jakoukoliv jinakost v rámci péče od dětí po dospělé.