Pro Zdraví Duše

aneb posílení role školy a externích týmů jako záchytné sítě v prevenci duševního onemocnění u dětí.

 • hlavní aktivitou projektu je vytvoření podpůrné sítě pro děti a mládež do 18 let a pilotní ověření fungování multidisciplinárního týmu ve spolupráci se školami
 • v multidisciplinárním týmu (MDT) spolupracují lidé z různých profesí – konkrétně jde o sociálního pracovníka, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga, psychologa, psychoterapeuta, psychiatra, rodinného poradce a zdravotní sestru
 • základní činnosti MD týmu jsou:
 • detailním pozorování dítěte v běžném prostředí třídy a školy 
 • vyhodnocení situačního chování a spouštěcích mechanismů problémového chování dítěte
 • hledání řešení v rámci tripartitních schůzek dítě-rodič-pedagog za facilitace MDT
 • příprava plánu pro řešení situace dítěte
 • součástí nabídky jsou online peer to peer konzultace pro pedagogy a další pracovníky školy se zástupci MD týmů norského partnera z regionu Nordland; jde o municipalitu celého regionu (Nordland County Council), která koordinuje multidisciplinární odborné služby podporující duševní zdraví žáků ve školách celé oblasti, které zřizuje
 • těšit se můžete na informační web Duševní zdraví dětí, který publikujeme na portále www.hovoryozdravi.cz, obsahovat bude mimo jiné reflexi zkušeností a dobré praxe
 • uplatníme metodiku DIPEX vyvinutou na Oxford University a certifikovanou na MPSV, která je založena na tvorbě edukačních video spotů vytvořených na základě hloubkových rozhovorů s klienty/rodinnými příslušníky
 • výzkum metodologií DIPEX bude opřen o poradní panel expertů na téma duševního zdraví dětí/dospívajících
 • zkušenosti z projektu shrneme v Handbooku, který popíše institucionální zabezpečení procesů spolupráce MD týmu při školách
 • proběhne 6 seminářů pro zástupci škol, 6 besed pro veřejnost a rodiče, 2 konference
 • spolupráce se školami bude podpořena uzavřenými memorandy o spolupráci (20 memorand)
 • činnosti projektu jsou podpořeny v rámci Programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014–2021 na 36 měsíců od 1.3.2021
 • Pro Zdraví Duše +420 603 249 449; email: prozdraviduse@oushi.upol.cz
 • FB: https://www.facebook.com/ProZdraviDuse/
 • Více informací na webu Pro zdraví duše.